test Drukuj
Wpisany przez leslaw   
środa, 08 października 2014 11:46

Gminny Program

Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

na terenie gminy PACZKÓW

PACZKÓW 2014

Podstawa prawna:art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013,poz. 594 i 645,1318),

art.4¹ ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 roku poz.1356),

art.6 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493, z 2009r. Nr 206, poz.1589, z 2010r. Nr 28,poz.146,Nr 125, poz.842 z 2011r. Nr 149, poz.887)

WSTĘPProgram poniższy zawiera zadania własne gminy wynikające z art.4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opiera się na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z powyższym większość kompetencji i środków finansowych związanych z profilaktyką alkoholową jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin. To właśnie samorządy gmin mają obowiązek podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Działania te ujęte są w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Zadania i cele określone w programie inicjowane są przez pełnomocnika Burmistrza i realizowane przez wszystkie zasoby ludzkie i instytucjonalne wymienione poniżej. Istotą tego programu jest skoordynowana pomoc wszystkim zagrożonym. Pomoc to znaczy minimalizowanie skutków alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu ale przede wszystkim zapobieganie i profilaktyka. Profilaktyka jako zespół działań przeciwdziałających zagrożeniom, których wystąpienie lub potęgowanie w przyszłości wydaje się wysoce prawdopodobne, powinna koncentrować się szczególnie na wspieraniu głównych czynników chroniących (zwłaszcza kształtowanie silnej więzi rodzinnej, rozwijanie zainteresowań nauką szkolną, sportem, aktywnym spędzaniem czasu wolnego, wzmacnianie gotowości do respektowania norm i wartości na edukacji, uświadamianiu i wskazywaniu alternatywnych sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową, oraz jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję, na wyrabianiu umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia).

Program ten adresowany jest do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i do wszystkich, którzy doświadczają przemocy w rodzinie. Problemy wynikające z tych patologii obejmują swoim zasięgiem całą populację. Osobnym, szczególnym podmiotem, na który powinno się nakierować wzmożone działania to ci, którzy z racji wieku dopiero zaczną stawać przed wyborami dotyczącymi ilości i częstotliwości picia czyli dzieci i młodzież. Młodzi ludzie mają tendencje do podejmowania różnorodnych zachowań ryzykownych dla zdrowia (używanie rożnych substancji psychoaktywnych, podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych itp.). Warto podkreślić, że właśnie alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży, a piwo najczęściej spożywanym napojem alkoholowym.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. Stanowi również przewodnik dla ludzi i instytucji pragnących zaktywizować swe działania w tej dziedzinie.

CELE GŁÓWNE I PRIORYTETY PROGRAMUPodejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspieraniu działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Zmniejszanie liczby spożywających napojów alkoholowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Paczków.

Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego spowodowanego nadużywaniem alkoholu.

Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Rozwój potencjalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym.

Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc pedagoga i

Gminny Program

Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

na terenie gminy PACZKÓW

PACZKÓW 2014

Podstawa prawna:art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013,poz. 594 i 645,1318),

art.4¹ ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 roku poz.1356),

art.6 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493, z 2009r. Nr 206, poz.1589, z 2010r. Nr 28,poz.146,Nr 125, poz.842 z 2011r. Nr 149, poz.887)

WSTĘPProgram poniższy zawiera zadania własne gminy wynikające z art.4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opiera się na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z powyższym większość kompetencji i środków finansowych związanych z profilaktyką alkoholową jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin. To właśnie samorządy gmin mają obowiązek podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Działania te ujęte są w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Zadania i cele określone w programie inicjowane są przez pełnomocnika Burmistrza i realizowane przez wszystkie zasoby ludzkie i instytucjonalne wymienione poniżej. Istotą tego programu jest skoordynowana pomoc wszystkim zagrożonym. Pomoc to znaczy minimalizowanie skutków alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu ale przede wszystkim zapobieganie i profilaktyka. Profilaktyka jako zespół działań przeciwdziałających zagrożeniom, których wystąpienie lub potęgowanie w przyszłości wydaje się wysoce prawdopodobne, powinna koncentrować się szczególnie na wspieraniu głównych czynników chroniących (zwłaszcza kształtowanie silnej więzi rodzinnej, rozwijanie zainteresowań nauką szkolną, sportem, aktywnym spędzaniem czasu wolnego, wzmacnianie gotowości do respektowania norm i wartości na edukacji, uświadamianiu i wskazywaniu alternatywnych sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową, oraz jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję, na wyrabianiu umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia).

Program ten adresowany jest do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i do wszystkich, którzy doświadczają przemocy w rodzinie. Problemy wynikające z tych patologii obejmują swoim zasięgiem całą populację. Osobnym, szczególnym podmiotem, na który powinno się nakierować wzmożone działania to ci, którzy z racji wieku dopiero zaczną stawać przed wyborami dotyczącymi ilości i częstotliwości picia czyli dzieci i młodzież. Młodzi ludzie mają tendencje do podejmowania różnorodnych zachowań ryzykownych dla zdrowia (używanie rożnych substancji psychoaktywnych, podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych itp.). Warto podkreślić, że właśnie alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży, a piwo najczęściej spożywanym napojem alkoholowym.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. Stanowi również przewodnik dla ludzi i instytucji pragnących zaktywizować swe działania w tej dziedzinie.